ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne a prehlasujeme, že sme prijali všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Vaše osobné údaje sú na našich serveroch šifrované.

 

 

 

PREVÁDZKOVATEĽ

 

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Zuzana Konečná, IČO: 54274630, DIČ: 1125960946 so sídlom Zuzana Konečná, Záhradná 10, 056 01 Gelnica (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

 

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
adresa: Zuzana Konečná, Záhradná 10, 056 01 Gelnica
email: sjugraphic@sjugraphic.sk

 

 

AKÉ TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV ZBIERAME A NAČO ICH POTREBUJEME

 

 

ŽIADOSTI, CENOVÉ PONUKY A DOPYTY Z WEBOVÝCH FORMULÁROV

 

Meno a priezvisko
Telefónne číslo
E-mail

 

 

PRENOS ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

 

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

 

 

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Aby boli vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch.

 

 

AKO DLHO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVAME

 

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu. Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov. V prípade marketingových aktivít alebo v iných prípadoch, na ktoré ste nám udelili súhlas, uchovávame vaše údaje do doby odvolania vášho súhlasu.

 

 

VAŠE PRÁVA

 

 

V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV MÁTE VIACERÉ PRÁVA, KTORÉ SI MÔŽETE UPLATNIŤ:

 

PRÁVO KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ VÁŠ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

• právo doplniť alebo opraviť osobné údaje
• právo na prístup k údajom
• právo na vymazanie osobných údajov
• právo na obmedzenie spracúvania
• právo vniesť námietku
• právo na podanie sťažnosti
• právo na prenos údajov

 

PRÁVO NA DOPLNENIE A OPRAVU

 

Ak sú vaše údaje nesprávne uvedené, môžete ich upraviť priamo v nastaveniach vášho užívateľského účtu alebo nás môžete priamo kontaktovať na e-mailovú adresu sjugraphic@sjugraphic.sk a požiadať o ich opravu a doplnenie.

 

PRÍSTUP K ÚDAJOM

 

Máte právo požiadať nás o prehľad údajov, ktoré o vás spracúvame, za akým účelom, komu ich poskytujeme, ako dlho ich budeme uchovávať a to prostredníctvom e-mailovej adresy sjugraphic@sjugraphic.sk.

 

PRÁVO NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame a to v prípade, že sú splnené nasledovné podmienky a nedotkne sa to údajov, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry):

 

• Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a boli spracované

• Odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov

• Osobné údaje boli spracované nezákonne

• Dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy

• Ide o osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov

 

PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA

 

Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v nasledovných prípadoch:

 

• namietate správnosť osobných údajov, a to do doby než sa overí správnosť osobných údajov

• spracovanie vašich osobných údajov je nezákonné

• vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania, avšak vy ich potrebujete pre uplatnenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov

• namietate podľa predchádzajúceho bodu so spracovaním vašich osobných údajov

 

PRÁVO NA VZNESENIE NÁMIETKY

 

Máte právo namietať spracovanie vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie, ktoré je vykonané na základe nášho oprávneného záujmu vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Máte tiež právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na účel priameho marketingu.

 

PRÁVO NA PODANIE SŤAŽNOSTI

 

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje nájdete tu https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kontakt-0.